arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót

Fundusz promocyjny

Sprawdź jak działa Fundusz promocyjny STOART.

Składając wniosek do Funduszu promocyjnego  prosimy pamiętać o kilku zasadach:

  • Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są, ze względów formalnych, podmioty (osoby fizyczne i prawne) prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą
  • Wniosek należy złożyć na przeznaczonym do tego celu druku, którego formę określa Zarząd STOART
  • Wypełniając wniosek prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i zgodne ze stanem faktycznym opisanie danych rejestrowych podmiotu składającego, w tym zwłaszcza informacji kontaktowych (m.in. nr telefonu i adresu poczty elektronicznej)
  • Zgodnie z uchwałą Zarządu STOART termin na rozpatrzenie wniosku wynosi dwa miesiące 
  • W celu skwitowania przez Zarząd faktu przeznaczenia dotacji konieczne jest przesłanie elektronicznego raportu z wykonania określonych we wniosku czynności promocyjnych na rzecz STOART na adres poczty: promocja@stoart.org.pl
  • Po zrealizowaniu dotowanego przedsięwzięcia (wydaniu płyty, koncercie, festiwalu, itp.) należy (w terminie jednego miesiąca od daty realizacji) przedstawić STOART dokumentację potwierdzającą zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie środków z dotacji (raport)
  • Raport powinien zawierać najistotniejsze informacje dot. promocji STOART (np. skan bookletu płyty albo afisza, ew. fotografia dokumentująca prezentację logotypu STOART)
  • Informacji w sprawie procedury i  wyniku postępowania aplikacyjnego udziela sekretariat STOART – tel. 22 556 92 11.

Podstawowe idee systemu promowania działalności STOART poprzez dotowanie artystycznej aktywności członków zwyczajnych a także udzielanie finansowego wsparcia inicjatywom i pomysłom realizującym podstawowe zadania statutowe STOART umocowane jest w przepisach § 8 pkt 2 i § 9 ust. 2 Statutu organizacji.